Maksnet.net O nama | Korisnicki servis | Web Mail
   
Home Info Internet Stream Hosting Registracija domena Kontakt
 
Akcije
Obaveštenja
O nama
Standardni ugovori
Uputsva - Parametri
Kontakt
Naslovna :: Standardni ugovor
Standardni ugovor
 
UGOVOR O STANDARDNIM USLOVIMA ZA KORIŠĆENJE INTERNET USLUGA

Član1.

Standardnim uslovima za korišćenje Internet usluga (u daljem tekstu : Standardni UGOVOR), uređuju se uslovi pod kojima Preduzeće za telekomunikacije "MAKSNET" D.O.O. BEOGRAD (u daljem tekstu: MAKSNET), pruža korisnicima (u daljem tekstu: KORISNIK), usluge korišćenja pristupa Internetu kao i svim njegovim servisima i resursima.

 
Član 2.

Priključenje KORISNIKA na mrežu, kojim se omogućava pristup KORISNIKA na Internet, vrši se na jedan od sledećih načina:

1. Komutiranom telefonskom mrežom (SMIN), povezivanje posredstvom modema i telefonske linije.

2. Bežično, povezivanjem na baznu stanicu MAKSNET-a.

3. Kablom, povezivanjem na server MAKSNET-a.

4. ADSL, modemom ili ruterom preko postojeće telefonske parice.

 
Član 3.

Svaki KORISNIK plaća povezivanje i korišćenje Internet usluga u skladu sa Cenovnikom MAKSNET-a.

Zvaničan cenovnik MAKSNET-a se nalazi na internet stranici www.maksnet.net .

 
Član 4.

Obaveze MAKSNET-a su:

1. Da omogući KORISNIKU povezivanje na mrežu MAKSNET-a maksimum 30 dana nakon potpisivanja ugovora.

2. Da obezbedi KORISNIKU minimum jednu mail adresu, ako drugačije nije ugovoreno posebnim ugovorom.

3. Da obavesti KORISNIKA o problemima nastalim na mreži kao i o rokovima za otklanjanje tih problema.

4. Da informiše KORISNIKA o svim tehničkim podacima koji su potrebni za ispravno korišćenje usluge.

5. Da čuva tajnost podataka o Korisniku.
 

Član 5.

Obaveze KORISNIKA su:

1. Da MAKSNET-u dostavi potpune i tačne lične podatke, odnosno podatke o firmi, a da u slučaju promene obavesti MAKSNET najkasnije 15 dana nakon promene.

2. Da čuva podatke o svom nalogu i da ih ne daje trećim licima. Podatke o svom nalogu KORISNIK može da saopšti samo službenicima MAKSNET-a.

3. Da se ne ponaša suprotno odredbama ovog UGOVORA, kao i odredbama potpisanog ugovora sa MAKSNET-om.

4. Da se pridržava svih uputstava dobijenih od MAKSNET-a, a radi ispravnog korišćenja usluge.

 
Član 6.

Ponašanje KORISNIKA smatraće se nedozvoljenim, ako je u suprotnosti sa domaćim i međunarodnim pravom i propisima, odnosno u suprotnosti sa konvencijama, ugovorima i drugim aktima i opšte prihvaćenim kodeksima ponašanja u ovoj oblasti.

Ponašanje KORISNIKA smatraće se nedozvoljenim naročito ako:

1. Sadrži elemente krivičnog dela, privrednog prestupa i/ili prekršaja.

2. Vrši povredu autorskog prava i/ili prava industrijske svojine.

3. Vrši delo nelojalne konkurencije.

4. Ugrožava i/ili povređuje lična prava.

5. Vrši povredu dobrih poslovnih običaja i prava potrošaca.

6. Vrši distribuciju nezatraženih e-mail poruka i drugih neželjenih sadržaja preko MAKSNET mreže kao i unutar MAKSNET mreže.

7. Koristi servise Interneta za neovlašćeni pristup i/ili za dobijanje neovlašćene kontrole nad sistemima trećih lica.

8. Ukoliko ugrožava nesmetano korišćenje servisa od strane drugih korisnika, ugrožava nesmetani rad mreže MAKSNET-a i/ili bilo koje druge mreže i/ili dela Interneta.

9. Šalje i/ili prosleđuje dobrotvorne zahteve, peticije, lančana pisma kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, izuzev na mesta predviđena za takav vid oglašavanja.

10. Vrši distribuciju virusa i/ili drugih programa i elektronske pošte sa infenktivnim ili destruktivnim osobinama.

 
Član 7.

KORISNIK odgovara za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

 
Član 8.

Ukoliko MAKSNET, po svojoj oceni ili po prijemu prijave, zaključi da se KORISNIK u korišćenju usluga ponaša na nedozvoljen način, MAKSNET može da:

- pošalje upozorenje

- suspenduje pružanje usluge

- blokira određeni Internet saobraćaj

- ukine nalog

Ukoliko KORISNIK nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem po ponovnom aktiviranju naloga, MAKSNET ima pravo da odmah raskine Ugovor. KORISNIK u tom slučaju gubi pravo na povraćaj naknade za uslugu koju do raskida Ugovora nije uspeo da iskoristi.

Ocena MAKSNET-a o nedozvoljenom ponašanju KORISNIKA smatraće se osnovanom u slućaju kada postoji sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja KORISNIKA, a prema odredbama ovog Standardnog UGOVORA.

Ukoliko Korisnik dokaže da njegovo ponašanje nije bilo nedozvoljeno u smislu člana 6. ovog Standardnog UGOVORA, MAKSNET će mu omogućiti da iskoristi preostalo neiskorišćeno vreme.


Član 9.

MAKSNET ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.

MAKSNET ne odgovara za nepravilno funkcionisanje opreme koju koristi KORISNIK, a koju nije isporučio i/ili instalirao MAKSNET.

MAKSNET ne odgovara za nepravilno funkcionisanje telefonskih linija, javne telekomunikacione mreže, kao ni MAKSNET mreže, ukoliko do problema u radu dođe isključivo iz razloga na koje MAKSNET ne može da utiče.

MAKSNET ne odgovara za štetu koju KORISNIK nedozvoljenim ponašanjem i/ili nepravilnim korišćenjem usluge, učini trećim licima.

MAKSNET ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost KORISNIKA koju na Internetu izvrši treće lice.

MAKSNET ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje KORISNIK razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta.

MAKSNET ne odgovara za štetu koja nastane za KORISNIKA i/ili treće lice usled povrede KORISNIKOVE obaveze na čuvanje tajnosti podataka.

MAKSNET ne garantuje da informacije i/ili podaci preuzeti sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa i/ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. KORISNIK je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa.


 Član 10.

MAKSNET nije odgovoran za učinjenu štetu nanetu na neki od navedenih načina iz člana 9. ovog UGOVORA.


 Član 11.

MAKSNET ne odgovara za prekid veze sa Internetom, ako taj prekid nastupi kao posledica rada MAKSNET-a na infrastrukturi svoje mreže, sve dok traju radovi na infrastrukturi.


 Član 12.

MAKSNET ne odgovara za prekid veze sa Internetom, ne pravilan rad mreže kao i ostale probleme na mreži i opremi korisnika, nastale usled varijacija u naponu električne mreže, udara groma kao i delovanja više sile.


Član 13.

MAKSNET čuva lične podatke korisnika i nakon prestanka korišćenja usluga MAKSNET-a, a isključivo u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Na zahtev korisnika podaci će biti izbrisani iz baze.Zahtev treba da bude dostavljen u pisanoj formi.

Komunikacija i/ili obaveštavanja po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Standardnog UGOVORA i/ili posebno potpisanog Ugovora, vršiće se u pisanoj formi pod kojim se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i/ili isticanje obaveštenja na internet stranici MAKSNET-a, www.maksnet.net.

Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom, dostavljeno KORISNIKU onog dana kada je isto isporučeno u njegovo mail-sanduče na serveru MAKSNET-a.


Član 14.

Ukoliko KORISNIK ne izvršava plaćanje Internet usluga na vreme, MAKSNET ima pravo da raskine Ugovor i/ili da ukine KORISNIKOV nalog. U tom sličaju, KORISNIK može da potpiše nov Ugovor i/ili nalog može biti aktiviran tek kad KORISNIK izmiri sve svoje obaveze prema MAKSNET-u.


Član 15.

Ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom ili ima tehnički problem, a u skladu sa ugovorom za korišćenje usluge, ima pravo da uputi reklamaciju na telefon 011-3118656, besplatni poziv: 0800-505059 ili na e-mail adresu: admin@maksnet.net, a MAKSNET će ispitati reklamaciju odmah i o tome će obavestiti korisnika, i odmaha, a maksimalno u roku od 2 dana, odkloniti nastali problem. Ukoliko je potrebno više vremena o tome će obavestiti korisnika. Ako je reklamacija osnovana MAKSNET će korigovati iznos zaduženja ili produžiti paket korisniku.


Član 16.

MAKSNET će na uobičajeni način upoznati KORISNIKA sa sadržajem ovog Standardnog UGOVORA i smatraće da se KORISNIK u potpunosti slaže sa svim njegovim članovima.


Član 17.

MAKSNET zadržava pravo da bez prethodne najave promeni odredbe ovog Standardnog UGOVORA, o čemu je dužan da na uobičajeni način obavesti KORISNIKA.
 

Član 18.

Sve sporove između MAKSNET-a i KORISNIKA, ugovorne strane će rešavati prvenstveno sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, spor će rešavati nadležni sud u Beogradu.


Član 19.

Ugovor je objavljen na internet strani MAKSNET-a, a primenjivaće se od 20.11.2006. godine

 

"MAKSNET" D.O.O. BEOGRAD

Standardni ugovori
Uputsva - Parametri
Korisnički servis
O nama
Internet
Hosting
Registracija domena
Kontakt
  Preduzeće za telekomunikacije
MAKSNET d.o.o. Beograd
Tel: +381 11 319 65 50
Fax: +381 11 319 69 99


Politika privatnosti

Copyright 2003 - 2018 MaksNet